Gród Piastowski Giecz

1592 22/04/2016 13
Rate this post

Gród Piastowski Giecz

Gród Piastowski Giecz Giecz - gród pierwszych Piastów - palatium - kosciół - okiem drona Rezerwat Archeologiczny – Gród Piastowski w Gieczu, Giecz, Polska/Giecz — współcześnie mała i spo­kojna wiel­ko­polska wioska, będąca jed­no­cześ­nie świadkiem niez­wykłych wydarzeń sprzed 1000 lat, kiedy to znaj­dował się tu­taj jeden z najważniejszych ośrod­ków pań­stwa pierwszych Piastów, a w szcze­gól­ności Mie­szka I i Bo­lesława Chrob­re­go.Giecz — jeden z central­nych grodów Polski wczes­no­śred­nio­wiecznej — od dawna był obiektem zaintere­so­wania hi­sto­ryków i archeo­logów. Systema­tyczne badania wy­ko­pa­lis­ko­we podjęto jednak dopiero w 1949 r. z inicja­tywy i pod kie­run­kiem długo­letniego badacza regionu giec­kiego, doc. Bogdana Ko­strzew­skiego. Badaniom tym za­w­dzię­czamy odkrycie m. in. kamiennych funda­mentów kom­plek­su pała­cowego z początków XI stulecia, położonych w połud­niowo-wschodniej części gro­dzi­ska. Po upadku tej najstarszej monarchii i po zni­sz­czeniach spowodowanych najazdem czes­kiego księ­cia Brzetysława II w 1038 ro­ku, Giecz nigdy już nie od­zyskał daw­ne­go znaczenia, choć jeszcze długo był sie­dzi­bą kasztelana, a nieraz odbywały się tu ważne spotkania, jak zjazdy książąt dziel­ni­cowych.Na tych stronach przedstawiamy Giecz z cza­sów naj­więk­szej świetności — gród z ka­mien­nymi fundamentami palatium i rui­na­mi przed­ro­mań­skiego kościoła gro­do­we­go, cmenta­rzy­s­ko oraz osadę tar­go­wą z kościołem ro­mań­skim, któ­ra była po­łą­czo­na niegdyś z gro­dem drewnianym mo­s­tem, a później groblą — wszystko w świet­le wyników ba­dań archeo­logicz­nych, dokumentów hi­s­to­rycznych, pub­li­kac­ji naukowych i po­pu­lar­no-na­uko­wych (po­nad 110 prac i artykułów prasowych do czytania on-line), plany i zdjęcia gro­du, liczne fotografie naj­cie­kawszych za­byt­ków oraz wiele scen z ba­dań wy­ko­pa­lis­ko­wych.W 1963 ro­ku, dzięki usilnym staraniom Bogdana Kostrzew­skiego, na miejscu byłego grodu dokonano uroczystego otwarcia rezerwatu archeologicznego. Jest on obecnie jednym z oddziałów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. W obrębie rezerwatu zwie­dzić można znajdującą się w pawilonie wy­sta­wowym ekspozycję przedstawiającą dzieje grodu i kasztelanii gieckiej oraz najważniejsze zabytki archeologiczne wydobyte podczas badań archeo­logicznych na terenie grodu i sąsiednich stanowisk. Część materiałów pocho­dzących z Giecza znajduje się także w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy oraz w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu.www.giecz.pl