Múzeum Červený Kláštor

Múzeum Červený Kláštor

Múzeum Červený Kláštor Flying of the DJI Phantom 2 over Červený Kláštor/Cerveny Kláštor, the Red Monastery, Slovakia Múzeum Červený Kláštor (ďalej len „múzeum") zriadil Pamiatkový úrad Slovenskej republiky v zmysle § 3 ods. 1 písm. a) a § 3 ods. 4 ods. 1 písm. a) Zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene Zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v zmysle Rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o zmene zriaďovacej listiny Pamiatkového úradu Slovenskej republiky č. 1859/2010-10/9033 zo dňa 23. júna 2010.Základným poslaním múzea je na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďovať, vedeckými metódami zhodnocovať, ochraňovať, odborne spracovávať, využívať a sprístupňovať zbierkové predmety a dokumentárne a archívne materiály viažuce sa k histórii, pôsobeniu a hmotnému a duchovnému posolstvu Kláštora kartuziánov v obci Červený Kláštor a v sídelnom regióne Horného Spiša - Zamaguria v kontexte histórie, pôsobenia a hmotného a duchovného posolstva rádu kartuziánov a rádu kamaldulov na území Slovenska a Európy a stredovekých kláštorov a mníšskych rádov na území Slovenska.prevádzkovateľom kláštora a Múzea Červený Kláštor je na základe zmluvného vzťahu s Pamiatkovým úradom SR od 1.1.2008 nezisková organizácia CYPRIAN, n.o., NKP Kláštor kartuziánov, Pod lipami č.20, 059 06 Červený Kláštor (štatutárny zástupca - Mgr. Jana Sofková, poverená vedením n.o. a múzea, Ing. Daniela Bardúnová, predsedníčka Správnej rady CYPRIAN, n.o.) www.muzeumcervenyklastor.sk Flying of the DJI Phantom 2 over Červený Kláštor, Slovakia, 6.7.2014, 14.30, camera GoPro Hero 3+, gimbal DJI Zenmuse H3-2D

973 09/10/2014 30
1 Star2 Star3 Star4 Star5 Star (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Recent videos added by: