Πύργος Τριάδας – Tower Trinity

1217 06/01/2019 71
Rate this post

Πύργος Τριάδας – Tower Trinity

Πύργος Τριάδας - Tower Trinity - On the way from Psachna to Trinity, we find this Frankish tower in the middle of the route and about 100m from the road. It is a half-legendary monument of the 14th century, also known as the Tower of Angeli Govious, because at that point the group of the Greek fighter during this battle at Vrysakia (15 July 1821) was fortified. The base of the tower is square with a side length of 7 meters. The entrance was formed on the south side and was elevated leading to the second floor. Today access to the interior is from an opening on the west side of the ground floor, which was created later. In the walls there is the shape of the arched doors, with the flattened back, which gave freedom of movement and sight to the defenders. The square carved square blocks at the corners of the ground floor are probably second-story frames, coming from an adjacent ancient building. Generally the ground floor seems to have been constructed in a different period. Perhaps this is the base of an ancient tower.

Στη διαδρομή από Ψαχνά Πύργος Τριάδας , συναντάμε αυτόν τον φράγκικο πύργο στα μέσα της διαδρομής και περί τα 100μ από το δρόμο. Είναι ένα μισοερειπωμένο μνημείο του 14ου αιώνα, που ονομάζεται και Πύργος του Αγγελή Γοβιού γιατί στο σημείο αυτό οχυρώθηκε η ομάδα του Έλληνα αγωνιστή κατά τη διάρκεια της μάχης στα Βρυσάκια (15 Ιουλίου 1821). Η βάση του πύργου είναι τετράγωνη με μήκος πλευράς 7 μέτρα. Η είσοδος σχηματιζόταν στην νότια πλευρά και ήταν υπερυψωμένη οδηγώντας στον δεύτερο όροφο. Σήμερα η πρόσβαση στο εσωτερικό του γίνεται από ένα άνοιγμα στην δυτική πλευρά του ισογείου, που δημιουργήθηκε μεταγενέστερα. Στα τοιχώματα διακρίνεται η διαμόρφωση τοξοθυρίδων, με το πεπλατυσμένο πίσω μέρος, το οποίο προσέδιδε ευχέρεια κινήσεων και σκόπευσης στους αμυνόμενους. Οι ακρογωνιαίοι λαξευμένοι τετράγωνοι λίθοι στις γωνίες του ισογείου είναι κατά πάσα πιθανότητα δόμοι σε δεύτερη χρήση, προερχόμενοι από κάποιο παρακείμενο αρχαίο οικοδόμημα. Γενικά το ισόγειο φαίνεται να έχει κατασκευαστεί σε διαφορετική περίοδο. Ίσως να πρόκειται για βάση αρχαίου πύργου. Πύργος Τριάδας | Ελλάδα Αεροφωτογράφηση