Kościół obronny Brochów

1544 05/12/2016 96
Rate this post

Kościół obronny Brochów

Kościół obronny w Brochowie z lotu ptaka - Kościół pw. Świętych Rocha i Jana Chrzciciela Brochów. Pierwsza wzmianka o ma­zo­wiec­kiej wsi Bro­chów po­cho­dzi z 1113 ro­ku i zwią­za­na jest z dre­wnia­nym koś­cio­łem z pierw­szej de­ka­dy XII wie­ku. W 1331 drewnianą świątynię zastąpił murowany kościół obronny Brochów wystawiony z fundacji książąt mazowieckich przez - jak głosi legenda - rycerza Andrzeja z Dinheim, który po­cząt­ko­wo prze­by­wał tu­taj w cha­rak­te­rze jeń­ca po bit­wie pod Płow­ca­mi cze­ka­jąc na wy­ku­pie­nie z rąk Ja­na Sów­ki, a póź­niej już go­spo­da­rza tych ziem, gdy nie­wo­lę po­li­tycz­ną za­mie­nił An­drzej na kie­rat mał­żeń­ski z cór­ką kasz­te­la­na. Wte­dy to mia­ła na­stą­pić bu­do­wa mu­ro­wa­nej boż­ni­cy fi­nan­so­wa­na ze środ­ków przez­na­czo­nych pier­wot­nie na ry­cer­ski okup. W 1356 ro­ku wzmian­ko­wa­ny jest pro­boszcz bro­chow­ski w oso­bie ka­pe­la­na księ­cia Zie­mo­wita III, a więc koś­ciół p.w. św. Ja­na Chrzci­cie­la był już wów­czas koś­cio­łem pa­ra­fial­nym. Kie­dy jed­nak zo­sta­ła ery­go­wa­na pa­ra­fia – te­go do­kład­nie nie wia­domo.Wielka rozbudowa świątyni miała miejsce po roku 1551 z polecenia woj­skie­go war­szaw­skie­go Ja­na Bro­chow­skie­go her­bu Praw­dzic, który najął w tym celu włoskiego muratora Ja­na Bap­tys­tę, bu­dow­ni­cze­go m.in. war­szaw­skie­go Barbakanu i autora przebudowy kolegiaty w Pułtusku. Prace budowlane po­le­ga­ły w swym głów­nym kształ­cie na do­da­niu do istniejącej bryły dwóch naw bocznych oraz narożnych wieżyczek o cha­rak­te­rze ob­ron­nym łą­czo­nych ze so­bą biegnącym nad nawami bocznymi gankiem strzeleckim. Ukończono je już po śmier­ci fun­da­to­ra oko­ło dziesięć lat później. Kościół parafialny p.w. św. Rocha w Brochowie był szczególnie ważnym miejscem zwią­za­nym z ro­dzin­ną historią zamieszkałych w pobliskiej Żelazowej Woli Chopinów. W jego murach 2 czerw­ca 1806 ro­ku od­był się ślub Mikołaja Chopina z Teklą Justyną z Krzyżanowskich; także tutaj w Wiel­ka­noc 1810 ro­ku och­rzczo­no ich syna - Fryderyka Franciszka  www.zamkipolskie.com