Zamek Ogrodzieniec

Zamek Ogrodzieniec

Zamek Ogrodzieniec Zamkowa, Podzamcze, Poland OK. 1350-​1370R.Budowa zamku z inic­jatywy Króla Kaz­imierza Wielkiego.OK. 1370R. Z nada­nia króla Kaz­imierza Wielkiego Zamek Ogrodzieniec k staje się włas­noś­cią Przedb­ora Brzezia h. Zadora, marsza­łkowi Królestwa Polskiego.OK. 1386-​1470R. Z nada­nia Króla Władysława Jagiełły zamek otrzy­mują Włod­kowie z Chra­bi­mowic h. Sulima. Za cza­sów Bon­erów założe­nie zamkowe tworzyła trójkondy­gna­cyjna jed­no­trak­towa wieża na wschod­niej skale (zamek wysoki) oraz jed­no­trak­towy budynek o czterech pomieszczeni­ach na skale połud­niowej (obecny poziom izb ryc­er­s­kich, w których mieści się m.in. Muzeum Zamkowe, pomieszczenia pro­chowni i skarbca). Baszta Połud­niowa ( zwana Wieżą Skaza­ńców) miała wysokość dwóch kondy­gnacji. Główna brama wjaz­dowa do zamku prowadz­iła przez szczelinę pomiędzy skałami od strony połud­niowej. Od północy – nieosłoniętej skałami — dostępu do zamku bronił wysoki wał drew­ni­ano ziemny zamyka­jący całość założenia.OK. 1523R.Kole­jni właś­ci­ciele: Bonerowie Jan, Sew­eryn, StanisławBonerowie byli jed­nymi z najbo­gat­szych ludzi w Polsce za cza­sów Jagiel­lonów, krakowska rodz­ina kupiecka, bankierzy królewscy, właś­ci­ciele żup wielic­kich.Sew­eryn Boner lik­widuje wał drew­ni­ano ziemny strzegący zamku od strony północ­nej i wznosi na skałach czterokondy­gna­cyjne skrzy­dło, w którym wykuto w skale studnię głęboką na 100 m. Nad­bu­dowuje zamek środ­kowy oraz wieżę połud­niową o dwie dodatkowe kondy­gnacje, wznosi Basztę Kre­dencer­ską oraz Basztę Bramną z mostem zwod­zonym, fosą oraz dojaz­dem na arkadach. Stanisław Boner wznosi dwukondy­gna­cyjne skrzy­dło zachod­nie (syp­i­al­nia i bib­lioteka), buduje sklepiki – budynki gospo­dar­cze przy dziedz­ińcu, wznosi Kurzą Stopę, belu­ard oraz mur kur­tynowy. Na dziedz­ińcu buduje sys­tem ganków, balkonów i log­gii, które stanowią serce skom­p­likowanego układu komu­nika­cyjnego na zamku Ogrodzieniec. Stanisław wzniósł również mur otacza­jący przedzam­cze od strony połud­niowej oraz praw­dopodob­nie budynek browaru i gorzelni na tere­nie przedzamcza. www.zamek-ogrodzieniec.pl mrx Zamek Ogrodzieniec | wideo z drona z kamerą

1437 10/06/2015 18
1 Star2 Star3 Star4 Star5 Star (3 votes, average: 4.67 out of 5)
Loading...

Recent videos added by: